Contact Us

Shanghai Headquarter:

Address: Build E, 7001 Zhongchun Road, Minhang District, Shanghai, China
Phone: +86-21-54160757
Email: inquiry@acetels.com

Factory:

Lianfa Road, Tongqiao Town, Huizhou City, Guangdong, China
Phone: +86-21-54160757
Email:inquiry@acetels.com


Hong Kong Office:

HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KL, Hong Kong
Phone: +86-21-54160757
Email: inquiry@acetels.com